top of page

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

A. Üldsätted

A.1. Inpro Consulting OÜ (edaspidi Inpro Consulting), registrinumber 16241266, lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

A.2. Inpro Consulting korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse  valdkonnas.

A.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega iga koolitaja juhindub väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

A.4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.

A.5. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

A.6. Koolitused toimuvad eesti, inglise ja vene keeles.

A.7. Õppetöö toimub tööpäevadel päevasel ajal, kliendi soovil on võimalikud ka õhtused ajad ning nädalavahetustel läbiviidavad õppepäevad.

A.8. Koolitused toimuvad grupikoolitusena ja individuaalõppena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi koolitatava vajadustest lähtuva individuaalse õppekava ja tunniplaani alusel.

A.9. Kõik koolituste õppekavad on avalikustatud Inpro Consulting OÜ veebilehel - www.inproconsulting.eu

 

Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus

 • õppekava rühm

 • õpiväljundid

 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel

 • õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

 • õppe sisu

 • õppekeskkonna kirjeldus

 • õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud

 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

A.10. Inpro Consultingu asjaajamise keel on eesti keel.

A.11. Inpro Consulting jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.

 

B. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

C. Õppijate koolitusele vastuvõttu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord


C.1. Koolitusele registreerumine

C.1.1 Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab:

 • täites registreerumisvormi veebilehel;

 • saates e-maili aadressile info@inproconsulting.eu;

 • helistades telefonil +372 5883 8088

C.1.2. Registreerumiseks vajalikud andmed: õppija nimi ja isikukood, ettevõte, ettevõtte aadress, kontakttelefoni number, e-posti aadress. Peale registreerumist saadetakse kinnitus õppija e-posti aadressile.

C.1.3. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel info@inproconsulting.eu 

või telefoni teel +372 5883 8088
 

С.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

С.2.1. Koolitusgrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

С.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.


С.3. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
С.3.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Inpro Consulting OÜ poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
С.3.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja registreerimislehel.

 

C.4. Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamise kord
C.4.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada

Inpro Consulting OÜ kontaktisikut e-kirja teel info@inproconsulting.eu või telefoni teel +372 5883 8088.
C.4.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
C.4.3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 7 päeva enne koolituse toimumise algust tagastatakse 50% õppetasust.
C.4.4. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

C.5. Koolituse katkestamine
C.5.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, lähetus vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.
 

C.6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
C.6.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
C.6.2. Õppija arvatakse koolist välja avaldatud soovi alusel, koolituse eest väljastatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaatab kool läbi üksikjuhtumi põhiselt.
C.6.3. Koolituse kohta tagasiside saamiseks soovi korral täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

 

D. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamise tingimused ja kord


D.1. Õppetasu maksmise kord ja tähtajad
D.1.1. Õppetasu suurus on kehtestatud õppekavas. Sellele lisandub käibemaks.
D.1.2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Arveid saab maksta ülekandega või sularahas.
D.1.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
D.1.4. Õppemaks sisaldab ka õppematerjalide maksumust.

 

D.2. Õppetasust vabastamine
D.2.1. Õppetasust kedagi ei vabastata.

D.3. Õppetasu muutmine koolituse vältel
D.3.1. Koolituse vältel õppemaksu suurus ei muutu.

 

D.4. Tulumaksutagastuse võimaldamine
D.4.1. Inpro Consulting OÜ koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

F. Õppija õigused ja kohustused


F.1. Õppijal on õigus:
F.1.1. Valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus
F.1.2. Nõuda kvaliteetset koolitust
F.1.3. Saada teavet Inpro Consulting OÜ õppekorralduse ja õppekava kohta
F.1.4. Nõuda õppemaksu tagastamist Inpro Consulting OÜ süül ära jäänud kursuste eest
F.1.5. Lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata
F.1.6. Saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

 

F.2. Õppija on kohustatud:
F.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja
koolituskeskuse töötajate korraldustele
F.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara
F.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 

G. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused


G.1. Inpro Consulting OÜ korraldab mitmesuguseid täiskasvanute tööalaseid täienduskoolitusi nii avalike kui sisekoolitustena.
G.2. Peamine koolituste läbiviimise koht - Valukoja 8/B (Ernst Öpiku Maja), 11415 Tallinn.
G.3. Kõik õppeklassid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Igas ruumis on võimalus kasutada dataprojektorit ja valge magnettahvlit.
G.4. Õppeprotsess on üles ehitatud loengute vormis ning praktiliste tundidega.
G.5. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija allkirjaga igal koolituspäeval osavõtulehel. Kursus loetakse läbituks, kui õppija on täitnud õppekava kontakttundide mahust vähemalt 80% ja saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
G.6. Lõpueksam on testi vormis. Test loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on vastanud õigesti vähemalt 80% küsimustest.
G.7. Tunnistus ja tõend allkirjastatakse täienduskoolitusasutuse pidaja kehtestatud korras. Täienduskoolitusasutuse väljastatud tunnistused ja tõendid nummerdatakse ja täienduskoolitusasutus peab nende üle arvestust pidama.
G.8. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

bottom of page